Skip to main content

Posts

Showing posts from 2021

Giáo Dục Khai Phóng Libero

Chương trình tham khảo : https://libero.school  và các video và ghi chú được thêm bởi mình Giáo dục cho bạn một kỹ năng, còn giáo dục khai phóng cho bạn phẩm giá - ELLEN KEY CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY Chuyển đổi tư duy để học hỏi https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A (The Growth Mindset) https://www.youtube.com/watch?v=PLgbicuCANk (Chọn Nghề Phù Hợp Với Tính Cách) https://www.youtube.com/watch?v=a53xIhthKJ0 (Công Việc Nào Phù Hợp Nhất Với Bạn?) Tư duy phát triển https://www.youtube.com/watch?v=PZ7lDrwYdZc (Atomic Habits summary) https://www.youtube.com/watch?v=btp-sbwb7zM (Atomic Habits Summary & Review) https://www.youtube.com/watch?v=W9DV2K4Aebw (Mindset Book Summary - Carol Dweck) https://www.youtube.com/watch?v=kkE1lC4CpIE (Mindset: How You Can Fulfil Your Potential by Carol Dweck) Học cách học https://www.youtube.com/watch?v=O96fE1E-rf8 (Learning how to learn | Barbara Oakley) Đọc sách thông minh https://www.youtube.com/watch?v=UzGyN0T4YQg (Đọc sách sao cho hiệu quả) Trở