Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2011

Imagine and keep it simple (Hãy tưởng tượng và giữ nó đơn giản)

Trước hết, tôi xin kể một kinh nghiệm nhỏ như sau Như chúng ta đã biết, Prof. Einstein là một nhà khoa học đáng kính, người đã thay đổi chúng ta về cách hiểu về vũ trụ, năng lượng và vật chất. Nhưng vì sao Prof.Einstein có thể giải quyết nhiều vấn đề phức tạp như vậy. Đơn giản là về phương pháp suy nghĩ, tư duy và giải quyết vấn đề Phát thảo vấn đề ở mọi nơi có thể Học theo cách ghi note của John Nash, và Mark Zuckenberg 1 bản design của hệ thống search engine cool hơn Google đây Cuốn "Khảo lược Adam Smith" khá hay về kinh tế" Trí tuệ đám đông nói lên những bí mật đằng sau thuật toán PageRank của Google Blackboard là 1 người bạn tốt

What we can see after the Web 2.0 era

(Bài blog này dành cho những cho những người như tôi, mong muốn  biến dịch vụ điện toán thế hệ post Web 2.0 trở nên gần gũi và giúp ít nhiều hơn với người dùng end-user.) When 2.0 was a buzz word for years, the technologies have been evolved rapidly, and I think we can adapt these techs in a small enterprise. The technologies, cloud computing platform (E.g: Google Office Docs and Google Data API), open source frameworks (E.g: Apache Projects, PHP CodeIgniter, ...), could be cheap solution for Enterprise Information System. As an engineer in a start-up company, I must always improve my skills, more agile for working, thinking and dealing with an uncertain world. Yes, everything can change day by day. In this 2010, the open source community have see the acquisition of Sun and Oracle, One is the symbol of innovation in IT in 1990s, Sun Micro-system and one is the " proprietary company", Oracle. MySQL as the database solution for cheap storage in Web 2.0 era has been